Søg
  Tilmeld dig Log ind

Fokus på PCB i byggematerialer

09. juni 2011

Regeringen har offentliggjort en handlingsplan for, hvordan PCB i bygninger skal håndteres. PCB er en svært nedbrydelig miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer, eksempelvis elastiske fugemasser i perioden 1950-1977.

Den farlige miljøgift trænger let fra lim eller fugemasse ind i det omgivende træværk eller beton, som derfor skal saneres. PCB kan ophobes i kroppen efter gentagen brug og anses for at være kræftfremkaldende.

Ny handlingsplan fra regeringen
Regeringen er nu kommet med en handlingsplan, hvor 19 initiativer skal sikre, at problemer med PCB kan løses bedst muligt. På arbejdsmiljøområdet, skal især bedre information og vejledning om, hvordan man beskytter sig mod skadelig påvirkning fra PCB sættes i fokus.

”PCB må ikke skade de ansatte, og det er vigtigt, at vi sætter ind. Heldigvis betyder PCB i bygningen ikke nødvendigvis, at man er udsat for skadelige påvirkninger. Men det er under alle omstændigheder vigtigt at fastholde fokus på PCB i arbejdsmiljøindsatsen for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø” udtaler beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Dansk byggeri har haft indflydelse på handlingsplanen
En stor del af initiativerne i handlingsplanen bærer Dansk Byggeris fingeraftryk.

"Handlingsplanen er et vigtigt skridt på vejen mod at stoppe spredningen af PCB. Og vi vil da også gerne rose erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen for at have mod og mandshjerte nok til at tage fat om nældens rod. Men jeg vil også godt love, at vi vil bruge vores plads i følgegruppen til at sikre, at planen ikke ligger på en hylde og samler støv", udtaler arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen.

Dansk Byggeris fingeraftryk på handlingsplanen

 • Kortlægning af hvor og i hvilke typer af bygninger PCB må forventes at være
 • Fastlæggelse af fareniveau og eventuel revurdering af aktionsværdier for indeklima
 • Udarbejdelse af byggeteknisk proces ved fund af PCB, kontrolmålinger, fjernelse, indkapsling med videre
 • Bedre uddannelse af tilsynsførende og mere fokus på små-renoveringer
 • Evaluering af bundgrænseværdien for genanvendelse af affald
 • Frasortering af PCB-holdigt byggeaffald ved kilden
 • Indførelse af krav om kortlægning for miljøfarlige stoffer i forbindelse med udstedelse af kommunale nedrivningstilladelser
 • Bedre deling af både ny og eksisterende viden. Oprettelse af portal med viden og vejledninger til brug for borgere, håndværkere og bygherrer


Husk værnemidlerne
Hvis der i forbindelse med renoverings- eller nedrivningsopgaver skal håndteres PCB-holdige bygningsmaterialer med for eksempel en vinkelsliber, eller en anden er der en række foranstaltninger, der skal træffes inden opgaven påbegyndes.

Vigtige forholdsregler ved håndtering af PCB-holdige materialer

 • Brug åndedrætsværn med tilførsel af frisk luft
 • Brug handsker af et materiale, der beskytter mod PCB, eksempelvis butylgummi eller neopren
 • Brug heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5
 • Husk at vaske hænderne før spisning for at undgå at indtage støv, som kan indeholde PCB


Arbejdstilsynet reagerer med strakspåbud om egnede værnemidler, hvis det konstateres, at PCB-holdige byggematerialer fjernes eller håndteres forkert, eller blot hvis der er en formodning om, at der er tale om PCB-holdige byggematerialer.


Læs faktaark om PCB og den nye handlingsplan

Se branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer

Læs Arbejdstilsynets instrukser vedr. håndtering af PCB-holdige byggematerialerKilder:
Beskæftigelsesministeriet - bm.dk
Arbejdstilsynet - at.dk
Dansk Byggeri - danskbyggeri.dk