…

Er du helt med på AB 18 - byggeriets aftalevilkår?

Opdateret februar 2020 

Er du helt med på, hvad AB 18 betyder for dig? Få en hurtig genopfriskning og guide til de vigtigste tiltag fra Dansk Byggeri her. 

Gennem mere end 100 år har det såkaldte AB-system (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) været brugt af byggeriets parter.

Den seneste version AB 18 trådte i kraft 1. januar 2019 og overtog for AB 92.

Herunder giver vi dig et kort overblik fra Dansk Byggeri. 

Hvad er AB 18?

AB 18 er ikke en lov, men et såkaldt ’agreed document’, vedtaget af AB-udvalget, som består af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter.

Siden starten er AB-systemet blevet revideret med ca. 20 års mellemrum for at sikre et velfungerende, effektivt og gennemsigtigt samarbejds- og aftalesystem, der er i stand til at håndtere udfordringerne i bygge- og anlægsbranchen.

AB skal bruges uden fravigelser

AB 18 er som udgangspunkt frivilligt, og parterne skal derfor aftale, at AB 18 skal anvendes på entreprisen. Parterne kan i princippet også aftale kun at bruge nogle af reglerne eller at fravige dem.

Parternes løbende fravigelser er en af grundene til, at AB-systemet jævnligt revideres. De skaber nemlig uklarheder ved tvister om aftalernes konsekvenser, herunder risiko- og ansvarsfordelingen. Usikkerhederne og den manglende gennemsigtighed øger omkostningerne og medfører en unødig, langtrukken og dyr tvisteløsning. 

AB-udvalget anbefaler derfor, at AB 18 anvendes i sin helhed, og at fravigelser kun sker i særligt velbegrundede tilfælde. 

Krav til hovedtidsplanen

Kravene til udbudsmaterialets hovedtidsplan er udvidet væsentligt i forhold til AB 92, hvor det alene er et krav, at start- og sluttidspunkt for entreprisen angives.

Hovedtidsplanen er grundstenen for en entreprises smidige gennemførelse. Det er derfor afgørende, at bygherres udbudsmateriale indeholder en grundigt gennemarbejdet hovedtidsplan, som du som entreprenør kan anvende i forbindelse med din tilbudsberegning.

Hovedtidsplanen skal indeholde de punkter, som er afgørende for entreprisens gennemførelse, bl.a. væsentlige rådighedsindskrænkninger. På den måde er hovedtidsplanen med til at sikre, at indskrænkningerne kan indgå i din tilbudsberegning og i den senere tilrettelæggelse af arbejdet i arbejdsplanen.

En rådighedsindskrænkning kan fx være, at din mulighed for at råde over byggepladsen begrænses til et bestemt tidsrum, et bestemt areal, eller at flere entreprenører skal arbejde på samme tid på samme sted. En rådighedsindskrænkning er desuden væsentlig, hvis den har betydning for prisfastsættelsen.

Projektgennemgang bliver en del af entreprenørens ydelse

I AB 18 er projektgennemgangen obligatorisk for alle parter. Tidspunktet for gennemgangen skal være fastsat i hovedtidsplanen, og den skal foretages, inden entreprisen eller den pågældende del af entreprisen udføres, og efter entrepriseaftalens indgåelse. Hovedtidsplanen skal tage højde for, at projektgennemgangen kan give parterne behov for at udføre supplerende projektering.

Projektgennemgangen angår det samlede projekt, men som entreprenør er du kun forpligtet til at deltage i gennemgangen af de dele af projektet, som du er med i. Deltagelse i projektgennemgangen er en del af entreprenørens ydelse og forudsættes indeholdt i den aftalte pris. Deltager entreprenøren ikke, foreligger der en mangel fra entreprenørens side, og her vil bygherre normalt kunne opnå et afslag i entreprisesummen.

Tvistesystemet ændres til trappemodel

Tvistesystemet i AB har undergået en gennemgribende forvandling. For mange konflikter ender i voldgift, som er dyrt, tidskrævende og ofte ødelægger samarbejdet og de gode relationer mellem parterne. 

Tanken bag det nye tvistesystem er derfor, at partnere selv skal mere på banen, for det har stor betydning for samarbejdet, at parterne selv er med til at løse konflikterne.

AB 18 indfører en obligatorisk løsningstrappe, der skal iværksættes ved alle konflikter mellem parterne i forbindelse med entreprisen. Den indføres for at få parterne til at forsøge at løse konflikten selv, inden de inddrager ekstern bistand. Det er en langt billigere og hurtigere måde at løse konflikter på, samtidig med at den kan være med til at bevare det gode samarbejde.

Tre trin på løsningstrappen 

Løsningstrappen består af tre trin, hvor de to første trin er forhandling mellem parterne på projektleder-, henholdsvis ledelsesrepræsentantsniveau. Først når disse forhandlinger er gennemført, uden at der er fundet en løsning, kan parterne gøre brug af løsningstrappens øverste tredje trin, der åbner for mægling/mediation, hurtig afgørelse, syn og skøn og endelig voldgift.

At AB 18 vil have parterne på banen, betyder, at voldgift ikke kan anlægges før fire uger efter, at forhandlingsforløbet på løsningstrappens to første trin er overstået. Det er heller ikke muligt at anlægge en voldgiftsag, hvis der verserer en sag om mediation, mægling eller hurtig afgørelse om samme tvist.

Igangsætning af mægling, mediation, hurtig afgørelse og voldgift sker med AB 18 gennem voldgiftsnævnet for bygge og anlæg.